Skip to content

1. De opdrachtgever (vanaf hier Contractant 1 genaamd) is gehouden één exemplaar van deze overeenkomst binnen 5 werkdagen na ontvangst ondertekend aan contractant 2 retour te zenden. Niet door Bukman Management (vanaf hier Contractant 2 genaamd) geautoriseerde wijzigingen in de overeenkomst maken deze ongeldig. Het niet ondertekend retourneren van de overeenkomst door contractant 1 aan contractant 2 is geen bewijs dat door contractant 1 geen opdracht aan contractant 2 is verstrekt.

2. Eventueel te vervaardigen geluid en/of video-opnames mogen voor geen enkel consumentgericht doel worden gebruikt zonder toestemming vooraf van contractant 2.

3. Contractant 1 draagt zorg voor professionele benodigde faciliteiten, zoals geluidsapparatuur, audiovisuele middelen en licht.

4. Indien gewenst verzorgt contractant 1 een aparte af te sluiten (kleed)ruimte voor de vertegenwoordigende.

5. Contractant 1 is aansprakelijk voor diefstal of zoekraken van eigendommen van de vertegenwoordigende die door contractant 1 beheerd worden op en/of om de plaats van de bijeenkomst.

6. Indien blijkt dat (een gedeelte van) de presentatie/discussie in een vreemde taal dient te geschieden, zal een toeslag van € 550,– exclusief BTW in rekening worden gebracht.

7. Indien blijkt dat op de dag van de bijeenkomst een repetitie plaatsvindt, wordt hiervoor een toeslag van € 550,– exclusief BTW in rekening gebracht. Voor een repetitie op een andere dag dan de bijeenkomst wordt 50% van de overeengekomen uitkoopsom (exclusief BTW) in rekening gebracht.

8. De eerste werkbespreking zit bij de uitkoopsom inbegrepen. Voor elke tweede of daaropvolgende werkbespreking wordt per bespreking een bedrag van € 275,– exclusief BTW in rekening gebracht.

9. Indien de vertegenwoordigende door onvoorziene omstandigheden als TV-werkzaamheden dient te verrichten of door ziekte niet beschikbaar is op DATUM OPTREDEN, behoudt contractant 2 zich het recht voor dit contract te annuleren zonder dat één der partijen enigerlei aanspraak op schadevergoeding kan doen gelden.

10. Contractant 2 zal in een dergelijke situatie uitsluitend op verzoek van en in overleg met contractant 1 voor vervanging zorg dragen. Het bovengenoemd honorarium wordt aangepast aan het alsdan geldende honorarium van de vervanger.

11. Het is niet toegestaan naam en/of beeltenis van de vertegenwoordigende te gebruiken in publicitaire uitingen zoals advertenties en dergelijke, noch op schrift noch op het internet, met uitzondering van gerichte mailings en/of uitnodigingen voor de bijeenkomst.

12. Contractant 1 draagt er zorg voor dat de zogenaamde ‘roddelpers’ geen toegang krijgt tot het evenement.

13. Eventuele incassokosten in geval van niet tijdige betaling worden in rekening gebracht bij contractant 1.

14. Annulering van deze overeenkomst door contractant 1 dient schriftelijk aan contractant 2 doorgegeven te worden.

15. Bij annulering van deze overeenkomst door contractant 1 wordt 50% van de overeengekomen uitkoopsom in rekening gebracht. Voor annulering binnen 15 dagen voor aanvang van de bijeenkomst wordt 100% gefactureerd.

Bij vragen mail met Bukman Management via [email protected]

Back To Top